General Data Protection Regulation

Informacje ogólne

W sprawie ochrony danych osobowych w Polsce, od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują dwa dokumenty, a mianowicie:

  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U. L 119 z 4.5.2016
  2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)

Rozporządzenie obowiązuje w sposób jednolity na terenie całej Unii Europejskiej, natomiast Ustawa reguluje sprawy dotyczące ochrony danych osobowych przekazane przez Rozporządzenie do decyzji organów państw członkowskich i dotyczy tylko instytucji oraz obywateli polskich.

Bezpośrednia odpowiedzialność za przestrzeganie zapisów RODO dotyczy:
1. Administratora danych osobowych (kierownika instytucji lub podmiotu gospodarczego),
2. Współadministratorów danych osobowych (w ramach wspólnej realizacji celu przetwarzania),
3. Przedstawicieli administratorów na terenie unii (w przypadku, gdy administrator pochodzi spoza Unii),
4. Podmioty przetwarzające na rzecz i z upoważnienia administratora (na ogół w wyniku umowy o przetwarzanie),

Rektor UTP powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD).

 

Kontakt z IOD jest dostępny w formie pisemnej pod adresem:

Inspektor Ochrony Danych
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7
e-mail: iod@utp.edu.pl

 

Nowe obowiązki informacyjne

Co oznacza skrót RODO?
Skrót RODO, czyli ogólne rozporządzenie o ochronie danych odnosi się do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Od kiedy RODO jest stosowane?
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych jest stosowane od dnia 25 maja 2018 roku.

Kto jest administratorem moich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz.

Kim jest Inspektor ochrony danych?
Jest to osoba, z którą możesz skontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych.

Jak skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych?
Z Inspektorem możesz skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc pod adres iod@utp.edu.pl.

Jakie są cele przetwarzania danych osobowych?
Do celów tych należą wszystkie niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?
Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (uczelni wyższej) i wynikającego z obowiązujących uczelnie publiczne przepisów prawa.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Dane mogą zostać udostępnione jedynie instytucjom uprawnionym ustawowo, podmiotom współpracującym przy realizacji naszych celów oraz podmiotom, które uzyskają zgodę właściciela danych na takie udostępnienie

Czy moje dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?
Tak, jeśli właściciel danych będzie tego oczekiwał, dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. Przekazanie danych osobowych ww. podmiotom odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, przez co podlegają odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osoby, których dotyczą.

Jaki jest okres przechowywania danych osobowych?
Dane osobowe muszą być przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, z zastrzeżeniem, że wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy rozporządzenia w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą („ograniczenie przechowywania”). Administrator nie będzie przetwarzał danych dłużej niż wymaga tego obowiązujące prawo.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?
Masz prawo do:
a) dostępu do swoich danych,
b) sprostowania swoich danych osobowych,
c) pozyskania wiedzy i informacji, w szczególności w zakresie celów, w jakich Twoje dane osobowe są przetwarzane,
d) uzyskania informacji na temat okresu przez jaki Twoje dane osobowe będą przetwarzane,
e) uzyskania wiedzy na temat odbiorców Twoich danych osobowych,
f) żądania zaprzestania przetwarzania lub usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody,
g) poznania założeń ewentualnego zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych oraz przynajmniej w przypadku profilowania, konsekwencji takiego przetwarzania,
h) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Czy mam prawo do cofnięcia zgody dotyczącej przetwarzania danych?
Tak, jeżeli wcześniej została wyrażona zgoda na takie przetwarzanie i dane nie są konieczne do wypełnienia obowiązków wynikających z innych przepisów prawa.

Gdzie można wnieść skargę, jeśli uznasz, że Twoje prawa zostały naruszone?
Skargę taką można wnieść do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych.
W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Czy podanie przeze mnie danych osobowych jest konieczne?
Tak, obowiązek podania danych osoby wynika z przepisów prawa i jest niezbędny do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której te dane dotyczą, a administratorem.

Czy wobec podanych przez mnie danych osobowych następuje automatyczne podejmowanie decyzji, w tym o profilowaniu?
W stosunku do Twoich danych osobowych mogą być podejmowane automatyczne decyzje, w tym profilowanie, zgodnie z wytycznymi art. 22 RODO. Podejmowane automatycznie decyzje nie są pozbawione interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.