Instrukcja dla autorów

Wskazówki do przygotowania pracy oryginalnej do Acta Scientiarum Polonorum s. Agricultura  

Wysyłanie prac
 
 1. Pracę przygotowaną zgodnie z poniższą instrukcją należy przysłać w systemie  online submission system
 2. Równocześnie z wysyłaniem pracy należy przesłać wypełnione oświadczenia:
  Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich i konflikcie interesów
  Oświadczenie Autorów o afiliacji i kontrybucji

 3. Pracę oraz zeskanowane pismo przewodnie i oświadczenia można także przesłać pocztą elektroniczną na adres: dorotas@utp.edu.pl

 4. Opłatę za wydanie pracy w Acta Scientiarum Polonorum - Agricultura ponoszą głównie autorzy. Wydział Rolnictwa i Biotechnologii UTP finansuje druk okładek. Szacunkowy koszt opublikowania artykułu, przy objętości 1 arkusza autorskiego (40 000 znaków, względnie 3000 cm2 - przy rysunkach czarno-białych), wynosi 350 zł netto.

 
Wymogi ogólne i techniczne przygotowania prac
 1. Do druku przyjęte zostaną prace tylko w języku angielskim. Do recenzji praca może zostać przesłana w języku polskim. Koszty tłumaczenia prac na język angielski są aktualnie pokrywane ze środków przyznanych w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

 2. Objętość prac wraz z tabelami, rysunkami i fotografiami nie powinna przekraczać 12 stron formatu A-4.

 3. Styl dokumentów - tekst pracy należy pisać czcionką typu Times New Roman 12 pkt., 1,5 odstępu między wierszami, dopuszcza się stosowanie wyróżnień w tekście, np. kursywę i pogrubienie tekstu, ale bez podkreślania liter, wyrazów i zdań. W manuskryptach przysyłanych do recenzji należy wstawić numerację wierszy. Manuskrypty należy przesyłać w postaci plików z rozszerzeniem doc, docx lub rtf.

 4. Wielkość tabel i rysunków nie może przekraczać 16,5 cm x 19,5 cm; opisy tabel czcionką Times New Roman 9,5 pkt. W tabelach należy stosować pojedynczy odstęp pomiędzy wierszami, w miarę możliwości bez pionowych linii.

 5. Tytuły tabel oraz ich treść, a także podpisy rysunków i legendy muszą być podane w języku angielskim i polskim, a numery tabel i rysunków - cyframi arabskimi.
 6. Jednostki i pisownia - obowiązuje międzynarodowy układu SI, np.g.dm-3, dm3·ha-1, Mg·ha-1, kg·ha-1 lub g·m-2. Symbole i oznaczenia odnoszące się do analiz statystycznych powinny być zgodne z załączonym zestawieniem.

 7. Piśmiennictwo - przy powoływaniu się w tekście pracy na publikacje innych autorów, podajemy w nawiasie nazwisko i rok w układzie chronologicznym (Kowalski i Lewandowski, 2000; Lewandowski, 2001; Zalewski i in., 2001) lub ...zdaniem Kowalskiego (2000)...

 8. Wykaz piśmiennictwa należy zestawić w porządku alfabetycznym. Gdy w danym roku jest wydanych więcej prac tego samego autora, po roku należy oznaczyć poszczególne pozycje a, b, c itd., np.: 

Chełkowski, Z. (1966). Introdukcja troci do rzeki Gowienicy. Gosp. Ryb., 1(2), 18–19.

Greń, J., Kowalski, Z. (1972). Statystyka matematyczna. Warszawa: PWN.

Pisulewski, P., Strzetelski, J., Antoniewicz, A. (2009). Podstawowe założenia IZ PIB – INRA norm żywienia przeżuwaczy. [In:] J. Strzetelski (red.), IZ PIB-INRA. Normy żywienia przeżuwaczy. Wartość pokarmowa francuskich i krajowych pasz dla przeżuwaczy, Wyd. IZ PIB Kraków, 11–20.

Patkowska, E., Konopiński, M. (2008a). Pathogenicity of selected soil-borne microorganisms for scorzonera seedlings (Scorzonera hispanica L.). Folia Horticul., 20(1), 31–42.

Patkowska, E., Konopiński, M. (2008b). Pathogenicity of selected soil-borne fungi for seedlings of root chicory (Cichorium intybus L. var. sativum Bisch.). Veg. Crops Res., Bull. 69, 81–92.   

 
Obowiązuje następujący układ pracy:
 1. Tytuł pracy

 2. Imię i nazwisko autora (-ów) - uzupełniamy po recenzji 

 3. Abstract strukturalny z podziałem na Background, Material and methods, Results, Conclusion.

 4. Słowa kluczowe - należy podać do 6 słów pomocnych przy indeksacji i wyszukiwaniu. 

 5. Tekst główny pracy naukowej powinien obejmować: wstęp, materiał i metody, wyniki, dyskusję, wnioski (lub podsumowanie) i piśmiennictwo.

 6. Tytuł, streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim.

 7. Adres miejsca pracy autora (-ów) pocztowy i internetowy - uzupełniamy po recenzji

 

Wskazówki do przygotowania pracy oryginalnej do Acta Scientiarum Polonorum s. Agricultura

 

Zapory „ghostwriting” i  „guest authorship”

Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych  jest jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.). Jest to przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności.

Przykładami przeciwstawnymi są „ghostwriting” i „guest authorship”. Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

W związku z powyższym, aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship” Redakcja wprowadza  następujące procedury:  

 1. Od autorów publikacji wymaga się ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, merytorycznego opracowania wyników wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji, przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.

 2. Autor zgłaszający jest zobowiązany podać informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).

Redakcja informuje, że jest zobowiązana do demaskowania wszystkich przypadków nierzetelności naukowej, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów, tj. instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych, stowarzyszenia edytorów naukowych itp. Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.